Home

Waarom?

Bij mensen in nood blijkt dat het probleem groter en complexer is dan een geldkwestie. In een samenleving die steeds grotere eisen aan mensen stelt, komen we steeds vaker mensen tegen die het in hun eentje niet redden. Door ze persoonlijk te begeleiden, lukt het soms nog grotere schulden te voorkomen. Door mensen mee te nemen naar verschillende instanties en vooral door ze te laten ervaren dat ze er toe doen, krijgen ze ook hun zelfvertrouwen en hun gevoel van eigenwaarde terug en geven we ze de kans om hun leven weer op de rit te krijgen, naar hun eigen maat en mogelijkheden.

Wat beoogt het maatjesproject?

Tijdelijke begeleiding van mensen in problemen, die de weg naar de oplossing daarvan niet zien, geen raad weten met procedures en brieven waar ze mee te maken krijgen. Draagvlak proberen te creëren voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Solidariteit van mensen onder elkaar bevorderen. Bij overheden en andere instanties meer begrip te kweken voor mensen in de knel om zo, met een aangepast beleid, de kloof tussen wal en schip te dichten.

Op welke fronten kunnen we bemiddelen of hulp bieden?

Het bieden van een luisterend oor. Samen inventariseren van de problemen. Oplossingen zoeken voor acute financiële problemen. Contact leggen met uitkeringsinstanties, schuldeisers en overheid. Tijdelijke begeleiding van het persoonlijke budget. Bij opgelopen schulden: assistentie op weg naar de schuldhulpverlening.

Wie kunnen zich aanmelden?

Mensen die dringend hulp nodig hebben en die elders niet weten te vinden. Mensen die vast lopen in allerlei procedures en niet weten hoe ze verder moeten handelen. Mensen die hun financiële situatie niet meer overzien en openstaan voor tijdelijke persoonlijke begeleiding om orde op zaken te krijgen. Mensen die de aandacht willen vestigen op een medemens in nood die wellicht gebaat zou zijn met een maatje.

Klik hier om aan te melden

Maatjesproject

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel – met een directe handreiking in een crisissituatie:

  • weer perspectief te bieden aan mensen die tussen wal en schip zijn geraakt, zodat zij als mens weer tot hun recht kunnen komen in deze maatschappij.
  • hen naar vermogen financieel te ondersteunen, hen tijdelijk te begeleiden zolang dit voor officiële instanties niet mogelijk is, door hen indien nodig te verwijzen en eventueel te begeleiden naar professionele hulp.
  • manco’s in het politieke beleid aan te kaarten bij overheden indien blijkt dat mensen hierdoor in de verdrukking komen.
  • draagvlak te creëren voor hen die buiten de boot vallen door middel van publiciteit en dergelijke. Hierdoor beoogt de stichting de solidariteit van mensen onderling te bevorderen.

Voor zover van overheidswege financiële hulpverlening mogelijk is, kan geen beroep worden gedaan op een bijdrage uit het Maatjesproject.

Beleid

De Stichting tracht haar doelstellingen vooral waar te maken door de inzet van een aantal veldwerkers, vrijwilligers die door hun beroepskennis en -ervaring, door hun manier van zijn en mens- en maatschappijbetrokkenheid op een goede manier raad weten met de vragen die binnen het werkveld op hen afkomen. Omdat zij dit vaak doen in contact en overleg met andere, ook politieke instanties, komen haast vanzelf ook de manco’s in het beleid en de verbreding van het draagvlak aan de orde.

Bovendien schuwt de Stichting de publiciteit niet om de problematiek – en de manier waarop mensen met enige ruggensteun daar zelf mee aan de slag gaan – in de samenleving onder de aandacht te brengen, meestal in combinatie met een gerichte fondswerving. De planning hiervan komt voort uit de met elkaar in regelmatige sessies uitwisselde praktijk en in het verslag van de kernactiviteit geanalyseerd.

Beloningsbeleid

Er vindt geen beloning plaats.

Vrijwilligers

Stichting Maatjesproject Zevenaar e.o. bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in en zijn tijdelijk maatje voor diegene die dit nodig hebben. Tijdelijk wil zeggen dat de begeleiding net zolang duurt totdat de draad weer zelfstandig opgepakt kan worden.

De groep vrijwilligers bestaat op dit moment uit vijf bestuursleden en een tiental veldwerkers.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Om vrijwilliger te worden zijn er wel een paar zaken waar rekening mee gehouden moet worden. De vrijwilliger tekent een vrijwilligerscontract, kan zich vinden in het huishoudelijk reglement en vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag via de gemeente aan.

Aanmelden als vrijwilliger via:

06 – 172 482 19

Vrijwilligerscentrale

info@smzeo.nl

Privé: Nieuws

Contact

Contactgegevens

Correspondentieadres
p/a Kerkstraat 2
6901 AB Zevenaar

Bankrekening NL33 RABO 0113 5221 50
Kamer van Koophandel 0921 9161
RSIN 822 164 577

Aanmelden of vragen

Heeft u hulp nodig en wilt u zich aanmelden dan kan dat via een e-mail of een telefoontje. Spreek gerust de voicemail in en u wordt teruggebeld.

Telefoon: 06 -172 482 19
Email: info@smzeo.nl